Vastavalt Harku Vallavolikogu 25.02.2010 määrusele nr 5 on Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurus seotud alampalgaga, mis alates 1.01.2017 on 470 € ja seetõttu on õppemaksu suurus alates 1. jaanuarist järgmine:

pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis: 70.50 (15% alampalgast)

kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis: 37.60 (8% alampalgast)

Alus: Harku Vallavolikogu 25. veebruari 2010 määrus nr 5: "Munitsipaalhuvikooli kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine"

Õppemaksu tasumiseks esitab arve valla raamatupidaja. Arvet võib tasuda ka ühe kuu kaupa.

Valla sotsiaalosakonnalt on võimalik taotleda toetust õppemaksu tasumiseks.

 

Lisa 3

MÄÄRUS
Tabasalu                                                                                                                      25. veebruar 2010 nr
Munitsipaalhuvikooli kulude vanema poolt kaetava
osa määra kehtestamine

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Huvikooli seaduse" § 21 lõike 3 alusel:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus reguleerib munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist.

§ 2. Vanema osa määra suurus

(1) Vanema osa määraks on summa, mis moodustab pilliõppes ja erialatundidega ettevalmistusklassis alates 1. septembrist 2010 10% ja alates 1. jaanuarist 2011 15%, ning kunstiõppes, loovusõppes ja erialatundideta ettevalmistusklassis alates 1.septembrist 2010 5% ja alates 1.jaanuarist 2011 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

(2) Vanema osa arvestusliku määra suurus tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Harku Vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist huvikooli kaudu.

§ 3. Vanema osa tasumine

Vanema osa tuleb tasuda jooksva kuu eest Harku Vallavalitsuse arveldusarvele õppeperioodi kohta esitatud koondarve alusel hiljemalt 30. septembriks ja 31. jaanuariks.

§ 4. Toetuse maksmine vanema osa kompenseerimiseks

Toetus vanema osa kompenseerimiseks määratakse ja makstakse välja vastavalt Harku Vallavolikogu 28.10.2004. aasta määruse nr 18 "Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise kord Harku vallas" alusel.

§ 5. Vanema osa kasutamine

Vanema osast laekunud vahendeid kasutab huvikool hoolekogu heakskiidul.

§ 6. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. septembril 2010.

 

Helikar Õepa
Vallavolikogu esimees