Tabasalu Muusikakool on asutatud 1986. aastal. Käesoleval hetkel õpib meil pilliosakonnas 140 õpilast, kunstiosakonnas 30 õpilast, ettevalmistusklassis 10 õpilast.

Ettevalmistusklass
Õppima võetakse võimalusel kõik soovijad. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine, noodiõpetuse alged.

Muusikakool – õppeaeg 7 aastat pluss lisa-aasta võimalus. Õppima pääseb katsete edukal sooritamisel. Muusikakooli õppekava sisaldab:
a) sooloinstrumendi õppimist – klaver, akordion, plokkflööt, flööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tenor, tuuba, löökpillid, kitarr, viiul, rahvapillid, laul ja lauluansambel
b) üldaineid – solfedžot, muusikalugu
c) koosmusitseerimisega seotud aineid – ansamblimäng, saateklass, puhkpilliorkester, rahvapilliansambel, vanamuusikaansambel, koorid
Alates 3. klassist on võimalus lisaks valitud põhipillile õppida lisapilli, seda vaid lapsevanema soovi, õppenõukogu otsuse ja koolipoolsete majanduslike võimaluste olemasolul.

Kooliastmete õppekorraldus

1. Õppeprotsess kulgeb astmeti:
Põhiõpe noorem aste 1. – 4. õppeaasta
vanem aste 5. – 7. õppeaasta
Lisaõpe 1 – 2 õppeaastat
Õppeaasta kestab 35 õppenädalat.
2. Põhiõppesse võetakse õpilased vastu konkursi alusel. Konkursi korraldamiseks moodustatakse koolis vastuvõtukomisjon. Vastuvõtutingimused ja kord kehtestatakse vastuvõtueeskirjaga. Põhiõppes toimub õpilaste loomevõimete kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse omandamise ettevalmistamine. Põhiõppe noorema ja vanema astme läbimisel antakse välja tunnistus.
3. Lisaõpe on õpilastele, kes edukalt läbinud põhiõppe, on orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele või vajavad vanuse tõttu õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

Õppeainete loetelu

MUUSIKA PÕHIÕPE

 

  1. Klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

Lisa-aastad

Eriala

2

2

2

2

2

2

2

2

Solfedžo

1

1

1

1

1

1

1

1

Muusikalugu

 

 

1

1

1

1

1

1

Individuaalne lisaeriala

 

 

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Koosmäng (ansambel, orkester)

 

 

1**

1**

1**

1**

1**

1**

Koor

 

 

 

 

 

 

 

 

Rütmimuusika bänd

 

 

 

 

1***

1***

1***

1***

 

*- lapsevanema sooviavalduse põhjal ja õppenõukogu soovitusel, koolipoolsete võimaluste olemasolul

 

**- kohustuslik orkestripillidele ( puhkpillid, keelpillid, löökpillid )    

 

***- lapsevanema sooviavalduse põhjal, kokkuleppel eriala õpetajaga

 

Üleminekueksamid toimuvad 4.klassi lõpus

Lõpueksmid toimuvad 7. klassi lõpus

*Lisaained määratakse, lähtudes õpilaste isikupärast ning kooli võimalustest.
Lisaainete õppimise aluseks on vastava huviala üldõppe ainekava.
Tehniline arvestus viiakse läbi kaks korda õppeaastas
Hindelised esinemised:
I, II ja III trimestril


Eksamid:
Üleminekueksam nooremast astmest vanemasse IV õppeaasta lõpus pillil ja solfedžos.
Lõpueksam vanema astme lõpus pillil ja solfedžos.

 

Sõpruskool

Meie sõpruskool on Kekava Muusikakool Lätis. Kohtume nendega igal aastal kas Kekavas või Tabasalus ühiskontsertidel. Läti kooli puhkpillimängijad on viimastel aastatel osalenud meie kooli igasuvistes puhkpillilaagrites Hiiu- või Saaremaal. Ühisorkestrina osalesime Heikendorfi festivalil Saksamaal 2008. aastal.